1102321History of Urban Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมผังเมือง
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาประวัติ ลักษณะกายภาพ กิจกรรมและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของเมืองสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ทั้งซีกโลกตะวันตกและตะวันออก โดยการเปรียบเทียบทั้งด้านความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการเมืองการปกครอง


History, physical forms, activities and uses of cities' areas since ancient periods until present times, both in eastern and western worlds; comparing believes, social changes, economics as well as politics and government
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215