1102311Urban Design Theory 1
ทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมือง 1
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO1101312 หรือ
CO1101312

Course Description
ความเป็นมา วิวัฒนาการ ที่มาของการออกแบบชุมชนเมือง รวมทั้งวิธีการออกแบบชุมชนเมืองเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการของการออกแบบชุมชนเมือง เป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบชุมชนเมืองต่อไป


History, evolution and basics of urban design, in order to understand the principles of urban design and to be used as the pricolple for urban design in the future
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215