1101551Project Management 2
การจัดการโครงการ 2
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1101351 หรือ
1101351

Course Description
การจัดองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้างโครงการ การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพงาน การบริหารจัดการงานบุคคลและเครื่องจักรกล


The construction industry including construction planning and management, construction monitoring, construction quality control, and managing construction workers and equipments
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215