1101512Thesis in Architecture
วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต9 (0-18-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1101511 หรือ
1101432 หรือ
1101332 หรือ
1101541

Course Description
การออกแบบสถาปัตยกรรม การวางผังโครงการการกำหนดแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและแสดงผลงานออกแบบร่างจากโครงงานวิทยานิพนธ์ การแก้ไขปัญหา
แนวความคิด การแสดงผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมโดยการเขียนแบบ และการทำหุ่นจำลองอาคาร พร้อมทั้งการสำรวจปริมาณและประมาณราคา

The design of the thesis project must be the product of the research and studies based on the information the student collected and analyzed including the architectural design theories and
ideology, cash flows for the project, building cost estimations, project construction schedule, the zoning and site usage, rules and regulation, construction codes, all the mechanical and electrical
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215