1101511Architectural Design 7
การออกแบบสถาปัตยกรรม 7
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต4 (0-8-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1101412

Course Description
แนวความคิดหรือกระบวนการออกแบบร่วมสมัย ประสานกับการปฏิบัติการออกแบบงานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีความต้องการพิเศษบนพื้นฐานของบริบทร่วมสมัยปัจจุบัน และอนาคต


New design strategy and processes in contemporary design in conjunction with working on comprehensive architectural projects utilizing everything that the student had learned
from the previous design classes; with an emphasis on present and future architectural eras preparing the students to become professionals
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215