1101451Professional Practice in Architecture
การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม จริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ การดำเนินชีวิต การ
รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งการศึกษา เรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

The moral issues, code of conducts associated to the architecture profession; instructing everyday ethic, moral principle and integrity on to the students so that they would
become ideal professional who serves the community and society taking responsibility as a designer for the public
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215