1101424Introduction to Urban Planning and Housing
การวางผังเมืองและเคหะการเบื้องต้น
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน และเคหะการ เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของสถาปนิกที่มีต่อสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมองค์รวม


The fundamental design knowledge of urban and housing design to understand the role of architect and the responsibility that comes with the profession in regard to help in creating and develop a better living environment for the community
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215