1101422Design Theory
ทฤษฎีการออกแบบ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรัชญา ความเป็นมา และพัฒนาการของทฤษฎี กระบวนการ และแนวทางในการออกแบบ ที่ก่อให้เกิดแนวความคิด และแบบแผนการออกแบบสถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย รวมทั้งการวิเคราะห์แนวความคิด กระบวนการ และแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เพื่อแสวงหาทฤษฎี แนวความคิด และกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมอนาคต

Philosophy, history and theory development; trend for design process, establishing the conceptual design and planning for design focusing on the post-modern and contemporary era;
including conceptual analysis, design process, trend for contemporary architectural design for creating design theories, conceptual design and design process for future architecture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215