1101351Project Management 1
การจัดการโครงการ 1
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมาของงานก่อสร้าง การจัดทำโครงการก่อสร้าง การพัฒนาโครงการการประมาณราคา กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ การให้คำปรึกษา การจัดหาผู้รับเหมา การทำสัญญา การจัดเอกสารระหว่างการก่อสร้าง


The history of construction, construction management, development of construction estimation, construction rules and regulations, construction contract, and construction documents
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215