1101341Tropical Environment 1
สภาพภูมิอากาศเขตร้อน 1
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎี แนวทาง และหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น โดยการนำธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานอาคาร และการอนุรักษ์พลังงาน


The methods and design principles appropriate for warm region incorporating nature to help in efficiencies and effective energy conservation design
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215