1101323Art and Culture of Isan
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรัชญา แนวความคิด และบริบทที่มีอิทธิพลต่อศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รูปแบบ กรรมวิธีและการเปลี่ยนแปลงของศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รวมทั้งการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสำนึกถึงความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน


Philosophy, conceptual and the contexts that influences to arts and culture of Isan, including the analytical and evaluation of valuable on understanding, related to an important of arts and culture of Isan
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215