1101322Site Planning and Landscape Design
การวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสำรวจทางสถาปัตยกรรม และปฏิบัติการออกแบบ การวางผังบริเวณ และออกแบบ ภูมิสถาปัตยกรรม ให้สอดคล้องและเอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานสถาปัตยกรรม


Investigate architectural interconnection with site and surroundings design theories and practice; with an emphasis integrating design between architecture and the surround landscapes and environment
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215