1101321History of Eastern and Thai Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออกและไทย
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของสถาปัตยกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 6 –25 และสถาปัตยกรรม พื้นถิ่นในประเทศไทย ครอบคลุมถึงการวางผังบริเวณ รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
โครงสร้าง จิตรกรรมและประติมากรรมที่สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรม ตลอดจนความเป็นมา ปรัชญา แนวความคิด และบริบทที่เกี่ยวข้อง

The development of Thai architecture between Buddhist era 6–25, including the vernacular and traditional Thai architecture covering the planning and site issues, the art and
sculptures that influences or is part of the architecture; the course also focuses on the philosophy, the design theory, the history and others ideology in connection to the development of Thai architecture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215