1101222History of Eastern Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันออก
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรัชญา แนวความคิด ความเป็นมา บริบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาการของสถาปัตยกรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม จนถึงสมัยใหม่


The philosophy, the design theory, the history and others ideology in connection to the development of western architecture from the industrial revolution to modern period
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215