1101221History of Western Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรัชญา แนวความคิด ความเป็นมา บริบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลต่อการออกแบบและพัฒนาการของสถาปัตยกรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในคริสต์ศตวรรษที่ 19


The philosophy, the design theory, the history and others ideology in connection to the development of western architecture from pre-historic period until the industrial revolution period in the 19th century
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215