1101113Principle of Architectural Design
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ แนวความคิด เกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการในการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่ตอบสนองความต้องการประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์ สุนทรียภาพ และสอดคล้องกับบริบทอื่นๆ


Principles, conception, criterion, design process and methodology for architectural design, responding a requirement of human behavior, aesthetics and related to other contexts
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215