1101027Website Design and Development
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างของเว็บไซต์ วิธีการออกแบบเว็บเพจ การเลือกใช้สี สัญลักษณ์ ภาพ และส่วนประกอบต่างๆ ปฏิบัติการเขียนไฟล์สำหรับเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและภาษาเอชทีเอ็มแอล
(html) การอัพโหลดไฟล์ข้อมูลสู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมสคริปต์สำหรับเว็บเบื้องต้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์

The structure and the designing of Website including color, picture and symbol selection; practicing creating and up loading website using website design software readily available
in the market including script writing for fundamental website operation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215