1101022Site Planning
การวางผังบริเวณ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1101322

Course Description
หลักการวางผังบริเวณ การใช้ที่ดินประเภทต่างๆ และปฏิบัติการวางผังบริเวณ อาคาร กลุ่มอาคาร และชุมชนลักษณะต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางด้านประโยชน์ใช้สอย การก่อสร้างและลงทุน


The planning and landscape design theories including land use; the student is given assignments to practice their planning skills for landscape design, urban design, and other
corresponding subjects emphasizing on optimization, effectiveness, user happiness and investment feasibility
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215