1101021Town and Urban History
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์ ปรัชญา แนวความคิด ลักษณะ และพัฒนาการของผังเมือง และ ผังชุมชน สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบความเชื่อ และความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง


The history, the philosophy, ideology, characteristic, development of urban and community from historic period until present time by comparing the belief and the evolution of society, business, marketing and government of city
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215