1101020Energy Used Survey
การสำรวจการใช้พลังงานภายในอาคาร
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1101441

Course Description
การใช้พลังงานภายในอาคารกรณีศึกษา สำรวจและเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงสถิติ และด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางในการลดปริมาณการใช้พลังงาน ด้วยการ
จัดระเบียบพฤติกรรมการอยู่อาศัยภายในอาคาร และปรับปรุงสภาพสถาปัตยกรรมเพื่อให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Energy consumption of subject buildings by collecting statistic and scientific data used in the analysis to find a better design solution to help conserve energy consumption for the subject building
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215