1101017Lighting in Buildings
การให้แสงภายในอาคาร
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแสง ประเภทของอุปกรณ์แหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ การคำนวณและออกแบบระบบแสงประดิษฐ์เบื้องต้น เน้นการออกแบบเพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม และประหยัดพลังงาน


The theories of lighting in building including lighting types, lighting equipments, lighting source, and how to calculate the appropriate amount of light needed in each room
depending on their type, size and opening by emphasizing optimization, aesthetic, and energy conservation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215