1101011High Rise Building Technology
เทคโนโลยีอาคารสูง
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิคการก่อสร้าง การเลือกใช้โครงสร้าง และ งานระบบ สำหรับอาคารสูง เน้นการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการใช้วัสดุ โครงสร้าง และข้อกำหนดต่างๆ ในประเทศไทย


“High Rise” construction methods and theories, include the selection of material and practical construction methods that are feasible to each project; this course also covers the rule, regulation and construction codes relevant to high rise construction
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215