1101008Construction with Natural Materials
การก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้จากงานเกษตรกรรม เช่น ดิน แกลบ ฟางข้าว เป็นต้น และวิธีการนำมาใช้ในการก่อสร้าง ขั้นตอนและเทคนิคในการทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษารวมถึงการทดลองก่อสร้างโดยวัสดุจริง


The property and characteristic of natural materials including materials from agricultural processes to be modified and applied in construction processes; the material in focus
are clay chaff straw, etc; in addition to studying the construction materials, construction/preservation methods, procedures and techniques will also be studied and investigated;
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215