1101005English for Architecture
ภาษาอังกฤษสำหรับสถาปัตยกรรม
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้าง ภาษาและศัพท์พื้นฐานทั่วไปทางสถาปัตยกรรม เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน แบะการสื่อสาร เพื่อให้สามารถอธิบายแนวความคิดในการออกแบบ และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ


The structure of the English language and fundamental vocabulary associating to architecture; the development of the student’s basic English skills such as reading, writing and
communication, to be able to explain their design ideal and thoughts, give presentation utilizing the English language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215