1101003Conservation
การอนุรักษ์
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีเกี่ยวกับสาระสำคัญในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน วิวัฒนาการงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน ในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทย
การประเมินคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม กลวิธีกำหนดนโยบาย วิธีวางแผน วางผังและออกแบบวิธีการและเทคนิคในการอนุรักษ์ ตลอดจน การนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอาคารอนุรักษ์ การบำรุงรักษาภายหลังการอนุรักษ์

construction and their social and cultural values to be used in the conservation/preservation cost estimation; this course also covers the analysis of the physical site and surrounding environment,
social and culture issues involves in conservation, plans and strategies that could be helpful in implementation or promoting conservation and preservation projects; furthermore, new and
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215