1101002Eastern Beliefs for Architectural Design
คติความเชื่อตะวันออกสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คติความเชื่อในงานออกแบบ งานวางผัง งานภูมิทัศน์ และตกแต่งภายในของงานสถาปัตยกรรมตะวันออก โดยเน้นหลักฮวงจุ้ยและคติความเชื่อในการจัดชัยภูมิของไทย โดยศึกษาถึง
ที่มาและเหตุผลของแนวความเชื่อนั้น เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

The Eastern belief, design ideology and philosophy on architecture, planning, landscaping, interior design and decoration emphasizing on feng-shui theory and Thai belief about land design by study the belief origin for applying in architectural design
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215