1101001Thai Art
ศิลปะไทย
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
งานศิลปะในประเทศไทย ทั้งจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทยและพุทธศิลป์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาและโครงสร้างของงานศิลปะ
อันประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ รูปแบบ พุทธปัญญา ตลอดจนการแสดงออกและคุณค่าที่ปรากฏในผลงานและผลต่อความคิด ชีวิตและสังคมไทย

Thai art including fine arts and sculpture, Thai architecture and Buddhist influenced arts; this course emphasizes on teaching the student to learn how to analyze art content covering its
history, characteristic, period, Buddhist influence and appreciation the value of Thai art in helping sculpturing Thai culture and society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215