0109411Community Development Fieldwork
ดูงานและฝึกงานการพัฒนาชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต9 (3-18-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและดูงานการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านตัวอย่างเท่าที่จะสามารถเดินทางไปศึกษาและดูงานได้และกลับมาเสนอรายงาน ในเวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อหารูปแบบขั้นตอนและวิธีการพัฒนาชุมชน ก่อนออกฝึกงานการฝึกงานเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ เลือกหมู่บ้านที่จะฝึกงาน
การพัฒนาชุมชน โดยส่งนิสิตเข้าไปหาข้อมูลในหมู่บ้านต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาความต้องการของชาวบ้านร่วมมือกับชาวบ้านเพื่อวางโครงการพัฒนาชุมชน โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนอย่างละเอียด ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52