0108523Management Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (2-1-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูลข่าวสาร การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ การกำกับติดตาม การประเมินผล และการวิเคราะห์คาดการณ์หรือพยากรณ์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต การศึกษารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร
งาน ในภาครัฐและเอกชน เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน

Analysis and information system management the use of computers for the support of planning decision making monitoring evaluation and the analysis of future trends a study of
information technology patterns using in public and private sectors for organization efficiency development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215