0108521Local Administration Management
การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและกระจายอำนาจ รูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น การเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศต่างๆหลักการสำคัญของการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศไทย

Theories and concepts of government administration and decentralization the forms of Thai provincialand localadministration
relations of Central government agencies to rural agencies and local agencies.Comparative studies of local administration from different countries the main princioles of local administration factors affecting local administration including problems
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215