0108514Economics for Community Development
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน การสร้างกลไกและกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการในการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพภายใต้การพึ่งพาตนเองของ
ชุมชน รวมถึงหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Principles concepts and theories of economics relating to the community economics development forms and approaches of community economics development mechanism and process for public participation the development of
the system of self-sufficient economy within communities including the concept of sustainable development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215