0108513Public Finance and Budgeting Administration
การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบการคลังสาธารณะและการงบประมาณ ความหมาย ขอบข่ายและความสัมพันธ์ของการคลังสาธารณะและการงบประมาณ กระบวนการบริหารจัดการและหน่วยงานที่มีหน้าที่ในด้านการคลังสาธารณะและการงบประมาณ กระบวนการบริหารจัดการและหน่วยงานที่มีหน้าที่ในด้านการคลังสาธารณะและการงบประมาณ
รูปแบบของนโยบายด้านการคลังและระบบงบประมาณ กลยุทธ์ในการดำเนินนโยบายด้านคลังและงบประมาณ การประเมินเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการคลังในลักษณะต่างๆที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Public financial and budgeting system; definitions, scope of the relationship between public finance and budget; the management process and public finance and budget agencies; the forms of the policy of public finance and budget;
; financial and begetting policy implementation strategies, including the monitoring of the impacts of financial policies on the economic and social conditions of Thailand
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215