0108512Strategic Planning and Project Management
การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและกระบวนการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดจุดหมายและแนวทางการพัฒนา การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กระบวนการและเทคนิคต่างๆในการวางแผน การวิเคราะห์คาดการณ์ ผลลัพธ์ ผลกระทบและปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้น
ในการดำเนินการตามแผน ความเชื่อมโยงของการวางแผนกับการจัดทำโครงการหลักและเทคนิคในการวิเคราะห์โครงการ การกำกับติดตามและการประเมินผลโครงการ

Principles and processes of strategic management concepts and theories of planning and situation analysis setting of
goal and development approaches clear objectivesand targets setting the process and techniques of planning analysis of the speculation of results and impacts problems relating to plan implementation interconnection between planning and project
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215