0108504Public Laws for Public Administration
กฎหมายมหาชนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐ โครงสร้างและระบบของกฎหมายมหาชน หลักความรับผิดของรัฐในการบริหารงาน หลักการของกฎหมายปกครอง สาระสำคัญของกฎหมายปกครอง ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะกฎหมายปกครองของประเทศต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
มหาชนในระดับต่างๆกับการบริหารงานภาครัฐ

Principles concepts and theories of laws related to the adminitration of public sectors the structure and system of public laws administrative laws and its components comparative studies of the international
administrative laws and the relationship between public law and public sector management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215