0107486Geographic Technology for Natural Resources Management
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การนำข้อมูลภูมิศาสตร์มาใช้ในการวางแผนจัดการเชิงพื้นที่ แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


Geographic data for spatial management planning, guidelines for the application of geographic technology in natural resources and environmental management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54