0107473Local Geography
ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาภูมิศาสตร์ท้องถิ่นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นโดยการเขียนรายงานประกอบการศึกษา


Concepts, criteria and methods for studying local geography; geographical factors affecting local development; analysis of local geography by Using report writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52