0107471Regional Geography
ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักเกณฑ์การกำหนดภูมิภาค แนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิภาค ความสัมพันธ์ทางด้านกายภาพที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละภูมิภาคของโลก


Criteria for definition of region ; concepts and methods of studies; the relationship related to economic, social and politics of each world region
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53