0107234Principles of Physical Geography
หลักภูมิศาสตร์กายภาพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาวะธรรมชาติของโลก ซึ่งประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ำ ระบบนิเวศและพืชพรรณธรรมชาติ หลักเกณฑ์และกระบวนวิธีที่จะอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้


Dimensions of the wold’s system, the solar energy, water, air, soil, animals and plants;interactions between the natural system and mankind in all part of the world
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54