0106922Seminar in Local Literary Works
สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า บทบาทของวรรณกรรมท้องถิ่นในประเทศไทย อิทธิพลของสังคม และวรรณกรรม


Styles, contents, themes, values and importance of Thai Local literary works, the influence of society on Thai contemporary literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54