0106910Seminar in Tai Dialects
สัมมนาภาษาตระกูลไท
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานภาพการศึกษาภาษาตระกูลไททางด้านการสืบสร้างภาษาไทดั้งเดิม การจัดกลุ่มภาษาไท ถิ่นกำเนิดของภาษาไท ความสัมพันธ์กับภาษาตระกูลอื่น ความสัมพันธ์ของการศึกษาภาษาตระกูลไทกับวิชาโบราณคดี และวิชามานุษยวิทยาพันธุศาสตร์


Status of Tai Language family in the aspects of proto-Tai reconstruction, subgrouping of Tai languages, relation of Tai language family and other language families, relation of Tai language family studies, archeology and genetic anthropology
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54