0106760Seminar on Translated Literature
สัมมนาวรรณกรรมแปล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เนื้อหาและลีลาการแปลวรรณกรรมอิทธิพลของวรรณกรรมแปลที่มีต่อวรรณกรรมไทย


Contents and styles of translated literary works and their influence on Thai literature.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53