0106753Seminar on Evolution of Thai Literature
สัมมนาวิวัฒนาการวรรณคดีไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของวรรณคดีร้อยกรองและร้อยแก้วของไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ปัจจัยเหตุของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของภาษาและวรรณคดี


Development of verse and prose literature in Thailand and Mekhong Sub-region, causes and changes of pattern, role of language and literature.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54