0106444Folklore
คติชนวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของข้อมูลด้านคติชนประเภทของข้อมูลคติชน แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์ภูมิปัญญาและภาพ
สะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม

Difinition(s) and significance of folklore data; types of folklore data; conceptual theories of analyzing wisdoms and social and cultural reflections.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215