0106405Drama Literature
วรรณคดีการละคร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของการละคร บทละครและวรรณคดีการละคร ประวัติพัฒนาการการละครไทย ขนบการแสดงแต่ละประเภท ลักษณะของบทละครและวรรณคดีการละครแต่ละชนิด วรรณคดีการละครเด่นๆ ของไทย ทั้งละครรำ ละครร้อง ละครพูด แนวการวิเคราะห์วิจารณ์


Definitions of a drama ( a play), the book of a drama ( a play) and drama literature; history and developments of the Thai drama; drama performance convention of cach type of dramas; charaterisetics of each type of drama and
dreams and drama literature; prominent
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53