0106402Academic Writing
การเขียนเชิงวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประเภท งานเขียนเชิงวิชาการ กระบวนการผลิตงานเขียนเชิงวิชาการ จรรยาบรรณในการเขียน ศิลปะการใช้ภาษา การผลิตบทความวิจารณ์ การเขียนภาคนิพนธ์บทความวิเคราะห์


Characteristics and types of academic writings; process of producing academic writing; ethic code of writing; art of language usage; production of critical articles; writing term papers and analytical articles.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53