0106315Niras
วรรณคดีนิราศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะวรรณคดีนิราศ ลักษณะร่วมและลักษณะต่างของวรรณกรรมนิราศในยุคแรกและยุคปัจจุบัน รูปแบบเนื้อหา ภาษา สำนวน กระบวนความที่ปรากฎในวรรณคดีนิราศ ในยุคแรกยุคปัจจุบัน รูปแบบ เนื้อหา ภาษา สำนวน กระบวนความที่ปรากฎในวรรณคดีนิราศ


Characteristics of Niras literature; common characteristics and different characteristics of Niras in the frist period and in the modern period; from, contents, language, writing styles and subject matters appearing in Niras.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51