0106306Academic Writing
การเขียนเชิงวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประเภทของงานเขียนเชิงวิชาการ กระบวนการผลิตงานเขียนเชิงวิชาการ จรรยาบรรณในงานเขียน ศิลปะการใช้ภาษา การผลิตบทความวิจารณ์ การเขียนภาคนิพนธ์ บทความวิเคราะห์


Characteristics and types of academic writings ; the process of producing academic writing; the etiquette rules of writing; art of language use; production of criticles; term-paper writing; and analytical article writing.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215