0106306Thai for Special Purpose
ภาษาไทยเฉพาะกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะเฉพาะและประเภทของภาษาไทยเฉพาะกิจ ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษาสร้างสรรค์ ภาษาประชาสัมพันธ์ ภาษาโฆษณา ภาษาการแสดง ภาษาเทศน์ ภาษากฎหมาย และภาษาราชการเป็นต้น


Identitics and types Thai for special purposes; language for mass media; language for creativity; language for public relation; language for advertisements; language for acting; language for preaching; language for the law; language for
official use ; and others.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52