0106202Problems of Thai Language Usage
ปัญหาการใช้ภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่านและเขียน สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน


Principles of Thai language usage in listening, speaking, reading and writing ; and seminar on current Thai language usage.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54