0106201Feature Writing
การเขียนสารคดี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะการเขียนสารคดี กระบวนการในการเขียนสารคดีและการฝึกเขียนสารคดีประเภทต่างๆ โดยเน้นกระบวนการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม


Characteristics of feature writing; the processes of feature writing; and feature writing practice in defferaent types with an emphasis on the process of collecting field data.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54